برگزاری دوره های آموزشی

– برگزاری کلاسهای آموزشی تست استرلیتی؛ بایوبردن؛ اندوتوکسین؛ و پایش میکروبی اتاق تمیز .
– برگزاری دوره های آموزشی ایزو ۱۳۴۸۵

– مشاوره اخذ ایزو ۱۳۴۸۵ به شرکت های حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و محصولات IVD

– مشاوره تشکیل پرونده تکنیکال فایل محصولات حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و محصولات IVD