Settle Plate

/
پلیت های استاندارد به منظور پایش میکروبی پلیت‌های میکروبی در سایز استاندارد ۹ سانتی‌متر به م…

Contact plate

/
پلیت های استاندارد به منظور پایش میکروبی سطوح و ابزارآلات پلیت‌های میکر…

حداقل تعداد مورد نیاز برای نمونه برداری از محصولات تولیدی

/
نمونه برداری از محصولات تولید شده در حوزه‌های دارو، مکمل، تجه…

بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست

/
آزمون بررسی خاصیت ضد باکتریایی ضد عفونی کننده های دست از جمله…