دوره های آموزشی آزمایشگاه تخصصی نیکوفارمد

کارگاه آموزش مهارتهای حرفه ای میکروببولوژی
کارگاه آموزش مهارتهای پیشرفته میکروبیولوژی
کارگاه آموزش مهارتهای عمومی میکروبیولوژی