دوره های آموزشی آزمایشگاه تخصصی نیکوفارمد

کارگاه آموزش مهارتهای حرفه ای میکروببولوژی
کارگاه آموزش مهارتهای حرفه ای میکروببولوژی
کارگاه آموزش مهارتهای پیشرفته میکروبیولوژی
آزمون های میکروبی در محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی
دوره آموزشی کار در اتاق تمیز و پایش های دوره ای آن
دوره تخصصی زیست سازگاری
دوره آموزشی الزامات تخصصی اخذ مجوز تولید در تجهیزات پزشکی
دوره جامع تخصصی ایده تا بازار