آزمون تشخیص مایکوپلاسما


 آزمون تشخیص مایکوپلاسما
تشخیص مایکوپلاسما به روش PCR
مایکوپلاسما نام یک جنس از باکتری‌ها است که بر خلاف بسیاری از باکتری‌های بر روی غشاء خود دیواره سلولی ندارند. این باکتری ها دارای قدرت رشد بسیار کند و سخت بر روی محیط‌های کشت مصنوعی می‌باشند. نداشتن دیواره سلولی باعث مقاوم شدن این باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر بر دیواره مانند پنی سیلین‌ می‌شود و لذا کنترل این باکتری را با مشکل مواجه می‌کند.
ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ به دو روش کشت و PCR قابل است. کشت مایکوپلاسما بسیار زمان بر است و از این رو نیاز به تشخیص سریع این آلودگی می‌باشد.
ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ به روش PCR، یک روش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻜﺎن ﺧﻄﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ DNA ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﻠﻮل ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ E.coli ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ PCR ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻜﻮﭘﻼﺳﻤﺎ و آﻛﻠﻮﭘﻼﺳﻤﺎ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ بسیاری از ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻻي %۹۵ آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺸﻮند.


ایمیل : nikopharmed[a]gmail.com تلفن تماس : 02144184570 موبایل : 09926062450

ارتباط در بستر واتساپ با نیکو فارمد
Close and go back to page
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد نیکوفارمد محفوظ می باشد . | طراحی ، توسعه و سئو 09122452209