آزمون میکروبی


آزمون میکروبی برای شناسایی، شمارش، و ارزیابی میکروارگانیسم‌ها (مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و مخمرها) در نمونه‌های مختلف انجام می‌شود. این آزمون‌ها به منظور اطمینان از کیفیت، ایمنی، و عدم آلودگی محصولات در صنایع مختلف از جمله داروسازی، غذایی، آرایشی، و تجهیزات پزشکی به کار می‌روند. آزمایش‌های میکروبی شامل تشخیص انواع میکروارگانیسم‌ها، تعیین بار میکروبی، و ارزیابی فعالیت‌های ضدمیکروبی هستند و نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی و اطمینان از کیفیت محصولات ایفا می‌کنند.

آزمون میکروبی

انواع آزمون میکروبی

استاندارد
شمارش باکتریایی و قارچ (تعیین بار میکروبی) ISO 11373,USP<61>
 بار میکروبی دارو (تشخیص اختصاصی میکروارگانیسم‌ها)  ISO 11373,USP<62>
بررسی فعالیت ضدمیکروبی ضدعفونی کننده‌های دست   INSO 8512
بررسی فعالیت ضدمیکروبی شوینده‌ها   INSO 19708
بررسی فعالیت ضدمیکروبی ضدعفونی کننده‌ها INSO 11798
بررسی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک   ISIRI 5875
بررسی فعالیت ضدمیکروبی کالاهای نساجی INSO11070/ISO20743
بررسی فعالیت ضدمیکروبی سطوح پلاستیکی INSO10900/ISO22196
بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنتی فانگال ضدعفونی کننده های شیمیایی INSO2842/INSO6986
ارزیابی حداقل غلظت مهارکننده/ کشنده باکتری (MIC-MBC) ISIRI 5875
آزمون مایکوپلاسما  (به روش کشت) USP <63>
آزمون مایکوپلاسما  (به روش PCR) USP <63> ,USP <1223>
تست استریلیتی دارو USP<71>
تست استریلیتی تجهیزات پزشکی ISO 11737-2
 تب زایی اندوتوکسین(lal) دارویی USP <85>
 تب زایی اندوتوکسین(lal)  تجهیزات پزشکی INSO 10572

 • شمارش باکتریایی و قارچ (تعیین بار میکروبی)

   آزمون بایوبردن برای تعیین تعداد میکروارگانیسم‌های زنده (باکتری‌ها و قارچ‌ها) در یک نمونه استفاده می‌شود. نمونه به محیط کشت مناسب منتقل می‌شود و پس از انکوباسیون، کلونی‌های رشد کرده شمارش می‌شوند. نتیجه به صورت تعداد واحدهای تشکیل‌دهنده کلونی (CFU) در هر واحد حجم یا جرم نمونه بیان می‌شود.

   بار میکروبی دارو (تشخیص اختصاصی میکروارگانیسم‌ها)

   آزمون تعیین بار میکروبی به منظور شناسایی و شمارش میکروارگانیسم‌های خاصی که ممکن است در داروها حضور داشته باشند، انجام می‌شود. نمونه دارویی در محیط‌های کشت اختصاصی برای رشد میکروارگانیسم‌های خاص (باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها) کشت داده می‌شود و پس از انکوباسیون، شناسایی و شمارش می‌شوند.

   بررسی فعالیت ضدمیکروبی ضدعفونی کننده‌های دست

  در این آزمون، ضدعفونی کننده‌های دست به منظور تعیین میزان اثرگذاری آن‌ها بر روی میکروارگانیسم‌ها آزمایش می‌شوند. نمونه‌هایی از میکروارگانیسم‌ها به دست ضدعفونی‌شده اعمال می‌شود و پس از انکوباسیون، کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها شمارش می‌شود.

   بررسی فعالیت ضدمیکروبی شوینده‌ها

  این آزمون به منظور ارزیابی اثرگذاری شوینده‌ها بر روی میکروارگانیسم‌ها انجام می‌شود. نمونه‌های شوینده در معرض میکروارگانیسم‌ها قرار می‌گیرند و پس از انکوباسیون، کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها شمارش می‌شود.

   بررسی فعالیت ضدمیکروبی ضدعفونی کننده‌ها

  این آزمون به منظور ارزیابی اثرگذاری ضدعفونی کننده‌ها بر روی میکروارگانیسم‌ها انجام می‌شود. نمونه‌های ضدعفونی کننده در معرض میکروارگانیسم‌ها قرار می‌گیرند و پس از انکوباسیون، کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها شمارش می‌شود.

 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی کالاهای نساجی

  بررسی فعالیت ضدمیکروبی کالاهای نساجی فرآیندی است که در آن اثربخشی پارچه‌ها و محصولات نساجی در مقابله با میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها ارزیابی می‌شود. این بررسی‌ها به منظور اطمینان از خواص بهداشتی و طول عمر بیشتر محصولات نساجی انجام می‌شوند.

 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی سطوح پلاستیکی                                                                                                                                                بررسی فعالیت ضدمیکروبی سطوح پلاستیکی فرآیندی است که در آن اثربخشی مواد پلاستیکی در مقابله با میکروارگانیسم‌ها مانند باکتری‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها ارزیابی می‌شود. این بررسی‌ها برای اطمینان از ایمنی، بهداشت، و ماندگاری بیشتر محصولات پلاستیکی انجام می‌شوند.
 • بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنتی فانگال ضدعفونی کننده های شیمیایی                                                                                                                  بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنتی فانگال ضدعفونی کننده‌های شیمیایی، فرآیندی است که در آن اثربخشی مواد ضدعفونی‌کننده در از بین بردن یا کاهش قارچ‌ها (فانگال) ارزیابی می‌شود. این بررسی‌ها به منظور اطمینان از کارایی و ایمنی ضدعفونی‌کننده‌ها در محیط‌های مختلف انجام می‌شوند.
 •  بررسی فعالیت ضدمیکروبی به روش انتشار دیسک

  در این روش، دیسک‌های کاغذی آغشته به ضدعفونی کننده‌ها بر روی محیط کشت حاوی میکروارگانیسم‌ها قرار می‌گیرند. پس از انکوباسیون، مناطق بدون رشد میکروارگانیسم‌ها (هاله‌های عدم رشد) اندازه‌گیری می‌شوند. قطر این هاله‌ها نشان‌دهنده میزان فعالیت ضدمیکروبی است.

   ارزیابی حداقل غلظت مهارکننده/ کشنده باکتری (MIC-MBC)

  در این آزمون، حداقل غلظت یک ماده ضدمیکروبی که قادر به مهار رشد (MIC) یا کشتن (MBC) میکروارگانیسم‌ها است، تعیین می‌شود. نمونه‌های میکروارگانیسم‌ها در معرض غلظت‌های مختلف ماده ضدمیکروبی قرار می‌گیرند و پس از انکوباسیون، کمترین غلظت که رشد یا مرگ میکروارگانیسم‌ها را مهار می‌کند، تعیین می‌شود.

   آزمون مایکوپلاسما (به روش کشت)

  در این روش، نمونه‌ها به محیط کشت اختصاصی برای رشد مایکوپلاسما منتقل می‌شوند. پس از انکوباسیون، رشد مایکوپلاسما بررسی و شناسایی می‌شود. این آزمون به منظور شناسایی حضور مایکوپلاسما در نمونه‌ها انجام می‌شود.

   آزمون مایکوپلاسما (به روش PCR)

  در این روش، نمونه‌ها با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) برای شناسایی حضور DNA مایکوپلاسما مورد بررسی قرار می‌گیرند. این روش سریعتر و حساس‌تر از روش کشت است.

   تست استریلیتی دارو

  آزمون استریلیتی به منظور تأیید عدم حضور میکروارگانیسم‌های زنده در داروهای استریل انجام می‌شود. نمونه‌های دارو در محیط‌های کشت مختلف کشت داده می‌شوند و پس از انکوباسیون، بررسی می‌شود که آیا رشد میکروارگانیسم‌ها رخ داده است یا خیر.

   تست استریلیتی تجهیزات پزشکی

  این آزمون به منظور تأیید عدم حضور میکروارگانیسم‌های زنده در تجهیزات پزشکی استریل انجام می‌شود. نمونه‌های تجهیزات در محیط‌های کشت مختلف کشت داده می‌شوند و پس از انکوباسیون، بررسی می‌شود که آیا رشد میکروارگانیسم‌ها رخ داده است یا خیر.

   تب زایی اندوتوکسین (LAL) دارویی

  این آزمون برای شناسایی حضور اندوتوکسین‌های باکتریایی در داروها انجام می‌شود. آزمایش LAL (Limulus Amebocyte Lysate) از لیزات سلول‌های خرچنگ نعل‌اسبی برای تشخیص اندوتوکسین‌ها استفاده می‌کند. این آزمون بسیار حساس است و می‌تواند حضور حتی مقدار کمی از اندوتوکسین را تشخیص دهد.

   تب زایی اندوتوکسین (LAL) تجهیزات پزشکی

  این آزمون برای شناسایی حضور اندوتوکسین‌های باکتریایی در تجهیزات پزشکی انجام می‌شود. مشابه آزمون LAL دارویی، از لیزات سلول‌های خرچنگ نعل‌اسبی برای تشخیص اندوتوکسین‌ها استفاده می‌شود و می‌تواند حضور حتی مقدار کمی از اندوتوکسین را تشخیص دهد.

 

انواع آزمون میکروبی

مراحل انجام آزمون بایوبردن

 1. نمونه‌برداری:

  • نمونه‌ها از محصول، ماده یا سطح به صورت کنترل‌شده جمع‌آوری می‌شوند تا از آلودگی اضافی جلوگیری شود.
 2. آماده‌سازی نمونه:

  • نمونه‌ها آماده می‌شوند که ممکن است شامل حل کردن، رقیق‌سازی یا همگن‌سازی محصول برای آزادسازی میکروارگانیسم‌ها باشد.
 3. کشت میکروبی:

  • نمونه‌های آماده‌شده به محیط کشت مناسب برای رشد میکروارگانیسم‌های هدف منتقل می‌شوند.
 4. انکوباسیون:

  • محیط کشت در شرایط مشخص (دما، رطوبت، زمان) انکوبه می‌شود تا میکروارگانیسم‌ها رشد کنند.
 5. شمارش کلونی‌ها:

  • پس از انکوباسیون، تعداد کلونی‌های تشکیل شده شمارش می‌شوند. هر کلونی نمایانگر یک واحد تشکیل‌دهنده کلونی (CFU) است که نشان‌دهنده تعداد میکروارگانیسم‌های زنده در نمونه است.
 6. تجزیه و تحلیل داده‌ها:

  • سطح بایوبردن با تحلیل شمارش کلونی‌ها محاسبه و به صورت CFU در واحد محصول یا ماده گزارش می‌شود.

مراحل انجام آزمون بایوبردن

آزمایشگاه همکار نیکوفارمد به عنوان یکی از معتبرترین آزمایشگاه‌های میکروبی و استریلیتی شناخته می‌شود. این آزمایشگاه با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تیمی از متخصصان با تجربه، خدمات متنوعی در زمینه آزمون‌های میکروبی و استریلیتی ارائه می‌دهد. نیکوفارمد با رعایت استانداردهای بین‌المللی و استفاده از روش‌های مدرن، قادر است تا تمامی نیازهای صنایع مختلف از جمله داروسازی، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی را برآورده سازد.

 میکروب ها در کجا بیشتر یافت می شوند؟

سطوحی که هرگز متوجه نمی شویم در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم اما بیشترین میکروب ها را در خود جای داده اند عبارتند از:

لانه های میکروبی کوچکی که بیشتر اوقات توجه ما را به خود جلب نمی کنند و همیشه بدون فکر از آنها استفاده می کنیم. در کلیدهای برق، دکمه‌های آسانسور، دکمه‌های کامپیوتر، دکمه‌های تلفن و صفحه‌ نمایش، دستگاه ‌های خودپرداز که برای برداشت پول از آن استفاده می ‌کنیم، کنترل از راه دور و بسیاری موارد دیگر از جملع این لانه های میکروبی هستند. این چیزهای ریز که روزانه صدها دست آنها را لمس می کنند، گویی از میکروب ساخته شده اند و وقتی آنها را لمس می کنید، باکتری ها مستقیماً از دستان شما به بدن شما منتقل می شوند ...

 

m/آزمون میکروبی

   برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات با ما تماس بگیرید.

پول و کیف پول

کاغذ و سکه هایی که در طول روز دست به دست می شوند، میکروب های زیادی را در خود جای داده اند. به همین دلیل کیف پول هایی که پول خود را در آن قرار می دهید نیز همان میکروب ها را دارند.

 

دستگاه ها و شیرآلات آب

در محیط های مرطوب باکتری ها این فرصت را دارند که خیلی سریع تکثیر شوند. شیرآب‌های آبنما نیز مکان‌هایی هستند که میکروب‌ها در آن‌ها فراوان است. وقتی شیر آب را باز می کنید، تمام میکروب های روی دستتان روی شیر باقی می مانند. به همین دلیل، شیرهای حسگر باید در مکان های عمومی به جای شیرهای باز و بسته دستی ترجیح داده شوند.

 

دستگیره درب: درهای توالت، درهای پرکاربرد، نرده های راه پله ،دستگیره در وسایل نقلیه عمومی این ها مکان هایی هستند که افراد زیادی آن را لمس کرده اند.

 

اما باید از فضاهای مشترک نیز استفاده کنیم. بنابراین، ما باید در این مرحله از خود محافظت کنیم.

 

واژه بهداشت به عنوان حذف انواع عوامل بیماری از محیط زیست به منظور حفظ محیط زیست سالم تعریف می شود. اساسی ترین قانون در حصول اطمینان از بهداشت شستن دست ها با روش صحیح است. شستن دست روشی ساده، ارزان، کاربردی و بسیار موثر برای حفاظت از سلامت فردی و عمومی است.

 

بهداشت دست یک عادت اکتسابی است، بنابراین اگر بهداشت دست از کودکی آموزش داده شود، رفتارها دائمی خواهد بود. شستن دست ها با تکنیک صحیح باید در مکان های عمومی به ویژه مدارس به یک عادت تبدیل شود. ماندگاری زمانی تضمین می شود که مراحل شستشوی دست به همراه دلایل آنها قابل درک باشد. امروزه اشاعه اقدامات بهداشتی در جامعه یکی از خدمات مهم بهداشتی پیشگیرانه محسوب می شود.

 مقالات بیشتر :

با نیکوفارمد به کمک آزمون میکروبی نگاهی دقیق تر به اطراف خود بیندازید.

 

آزمون میکروبی به شما امکان می دهد آنالیز میکروبیولوژیکی را بر روی تمامی سطوح (جامد/مایع) مانند ابزار، تجهیزات و پرسنل انجام دهید.

 

ضدعفونی چیست؟

میکروارگانیسم ها تقریباً در همه جا برای خود فضای زندگی پیدا می کنند. این زیستگاه فقط خاک، هوا یا آب نیست. همچنین می تواند بدن انسان باشد. می توان از طریق ضدعفونی از شر میکروارگانیسم هایی که خطر ایجاد عواقب بسیار خطرناک سلامتی را به همراه دارند خلاص شد. گندزدایی فرآیند حذف و حذف کامل میکروب هایی است که ممکن است باعث بیماری از محیط موجود شوند.

 

ضد عفونی به دو روش انجام می شود. یکی ضدعفونی با روش حرارتی و دیگری ضدعفونی سطح بالا. هدف ضدعفونی با استفاده از روش حرارتی حذف کامل میکروارگانیسم ها است. در این رابطه عواملی مانند گرما، فشار و میزان مقاومت میکروارگانیسم در برابر حرارت وجود دارد. ضدعفونی سطح بالا در مدت زمان بسیار طولانی انجام می شود. به طور کلی، مواد شیمیایی در فرآیندهای ضد عفونی استفاده می شود. با این حال، یک فرآیند ضد عفونی نیز با نور UV انجام می شود که به صورت موضعی بسیار موثر است. 

 


ایمیل : nikopharmed[a]gmail.com تلفن تماس : 02144184570 موبایل : 09926062450

ارتباط در بستر واتساپ با نیکو فارمد
Close and go back to page
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد نیکوفارمد محفوظ می باشد . | طراحی ، توسعه و سئو 09122452209